Taisyklės ir sąlygos

Prieš įsigyjant prekes internetinėje parduotuvėje www.alyvatau.lt , prašome atidžiai perskaityti šias taisykles.

INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS www.alyvatau.lt NAUDOJIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios internetinės parduotuvės naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir UAB „Autopsa“ (toliau – Pardavėjas) teises bei pareigas, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo, grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas nuostatas, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje.

1.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu vienašališkai pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Parduotuvėje momento. Jei paskelbus pakeistas Taisykles Pirkėjas ir toliau naudojasi Parduotuve, tai reiškia, kad Pirkėjas besąlygiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

1.3. Internetinės parduotuvės „www.alyvatau.lt“ prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims išskyrus tuos atvejus, kai tai būtina tinkamam Pirkėjo užsakymo įvykdymui. Visais kitais atvejais galioja LR teisės aktuose nustatyta tvarka.

2.2. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas valdytų ir tvarkytų registracijos metu pateiktus jo duomenis šiose Taisyklėse numatytais tikslais.

3. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Pirkimo – pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam užsakymui. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje savo vardu suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, pasirenka mokėjimo būdą, ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką "Patvirtinti" bei pats apmoka už prekes.

3.2. Pirkimo – pardavimo sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

3.3. UAB „Autopsa“ yra saugoma kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis.

4. Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti su internetine parduotuve www.alyvatau.lt sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau nei per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo Pirkėjui dienos. Ši Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".

4.2. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą.

5. Pardavėjo teisės ir pareigos

5.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę laikinai arba ir visam laikui nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.

5.2. Pardavėjas gali iš anksto neinformavęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jei Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimą per elektroninę bankininkystę arba apmokėjimą banko pavedimu, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas. Pasirinkus apmokėjimą grynaisiais pinigais, prekių pristatymo metu ir iškilus neaiškumams dėl užsakymo, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju telefonu. Tokiu atveju Prekių pristatymo terminas skaičiuojamas nuo susisiekimo su Pirkėju dienos.

5.3. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui, ar kitaip pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis internetine parduotuve. Išskirtiniais atvejais gali būti panaikinta Pirkėjo registracija.

5.4. Pardavėjas turi teisę talpinti internetinėje parduotuvėje nuorodas į kitus tinklalapius, tačiau neatsako juose skelbiamą informaciją ar vykdomą veiklą.

5.5. Pardavėjas turi kitas Sąlygose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

5.6. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis.

5.7. Pardavėjas įsipareigoja organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.

5.8. Dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma panašesnę prekę. Jeigu Pirkėjas su šiuo pasūlymu nesutinka, Pardavėjas grąžina Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.

6. Prekių kaina ir jų apmokėjimo tvarka

6.1. Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme prekių kainos nurodytos eurais su PVM.

6.2. Šalia kiekvienos konkrečios Prekės yra jos aprašymas. Jei Pirkėjui pateiktos informacijos nepakanka, jis privalo kreiptis į Pardavėją dėl papildomos informacijos. Užsakydamas prekę, Pirkėjas patvirtina, kad Parduotuvėje pateikta informacija apie prekę yra išsami ir jam aiški.

6.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu neinformavęs Pirkėjo, keisti Parduotuvėje esančių prekių asortimentą, jų aprašymus, kainas, pristatymo sąlygas ir kitą Parduotuvėje esančią informaciją.

6.4. Prekės pristatymo mokestis į prekės kainą nėra įskaičiuotas, jei aiškiai nenurodyta kitaip.

6.5. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes vienu iš šių būdų:

6.5.1. Naudodamasis elektronine bankininkyste per savo naudojamą elektroninės bankininkystės sistemą;

6.5.2. Banko pavedimu į sąskaitą:

 UAB „Autopsa"

 A/s Nr. LT29 4010 0424 0368 3625

 AB DNB bankas, b.k. 40100

6.7. Pirkėjas mato ir gali atsispausdinti užsakymo lapą – išankstinio apmokėjimo sąskaitą.

7. Prekių pristatymas

7.1. Prekes Pardavėjas pristato visoje Lietuvoje išskyrus Kuršių Neriją.

7.2. Pirkėjas užsakymo metu įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

7.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7.4. Prekės pristatomos ne vėliau nei per 2 darbo dienas po apmokėjimo gavimo dienos.

7.5. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliota transporto įmonė.

7.6. Pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio, tūrio ir matmenų.

7.7. Į pristatymo kainą nėra įskaičiuota prekės iškrovimo kaina, kai siuntos svoris didesnis nei 30 kg. Už šią paslaugą apmoka Pirkėjas.

7.8. Prekės pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo ar jo įgaliotos transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Pirkėjui arba kitam prekę priimančiam asmeniui pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista ir vėliau pretenzijos dėl siuntos pakuotės pažeidimo nepriimamos.

7.9. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti užsakytas prekes arba prekės pristatymas yra neįmanomas dėl to, kad Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą prekių pristatymo adresą, Pirkėjas privalo sumokėti 30 eurų baudą ir atlyginti visus Pardavėjo nuostolius, kuriuos patyrė Pardavėjas dėl Pirkėjo įsipareigojimų netinkamo vykdymo arba nevykdymo.

7.10. Pardavėjas neatsako už tai, kad Pirkėjui nebuvo pristatytos ar buvo pavėluotai pristatytos užsakytos prekės, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo– pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

8. Garantija

8.1. Visoms Parduotuvėje parduodamoms prekėms suteikiama gamintojo kokybės garantija.

8.2. Parduotuvėje parduodamų prekių galiojimo terminas yra neribotas, jei šalia prekės nenurodyta kitaip.

9. Prekių grąžinimas

9.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo". Pirkėjas gali grąžinti prekes per jas pristačiusį kurjerį arba išsiųsdamas paštu ne vėliau nei per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo Pirkėjui dienos. Tokiu atveju Pirkėjui grąžinama visa už grąžintas prekes sumokėta jų kaina, tačiau jam negrąžinamos ir nekompensuojamos prekės pristatymo išlaidos. Prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas apmoka Pirkėjas. Už prekes, kurios grąžinamos laikantis šiame punkte numatytų sąlygų, Pirkėjo sumokėti pinigai yra grąžinami ne vėliau nei per 15 darbo dienų nuo Pirkėjo grąžinamų prekių pristatymo Pardavėjui dienos.

9.2. Grąžinamos prekės privalo būti su nepažeistomis plombomis (jei tokios yra), originalioje prekės ir siuntos pakuotėje, negali būti naudotos ar praradusios prekinę išvaizdą. Už visišką prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra iki galo sukomplektuota, buvo naudota ir/arba buvo sugadinta ir/arba prarado prekinę išvaizdą, netvarkinga ir/arba netinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti už ją Pirkėjo sumokėtų pinigų.

9.3. Pirkėjas negali grąžinti tokių prekių, kurių grąžinimo galimybės nenustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

9.4 Norėdamas grąžinti prekę(es) 9.1. Taisyklių punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo dokumentą, kuris yra pridedamas Pirkėjui prie jo užsakytų prekių, ir pateikti jį kartu su grąžinama preke(ėmis).

10. Apsikeitimas informacija

10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Elektroninės parduotuvės www.alyvatau.lt Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais, todėl jų pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

11.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.